Extra medlemsmöte 2019 - TSS Båtklubb

Båtklubbens stadgar

STADGAR

för den allmännyttiga ideella föreningen TULLINGE SEGEL SÄLLSKAP (TSS) nedan kallat Sällskapet.

§ 1. Ändamål

Sällskapet är en ideell allmännyttig förening med huvudändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, att genom utbildning föra grundläggande kunskaper om båtar, navigering och sjövett till barn och ungdomar, att bereda hamn- och vinteruppläggningsplatser för medlemmarnas båtar, att genom tävlingsverksamhet utveckla skicklighet i navigering och handhavande av båtar, samt att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan.

§ 2. Styrelsens säte

Sällskapets styrelse har sitt säte i Tullinge.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap är personligt. Medlemskap är giltigt när medlemsavgiften är inbetald och medlemmen har registrerat sig i medlemsregistret.

Sällskapet tillhandahåller tre typer av medlemskap:

 • Helårsmedlemskap
 • Familjemedlemskap
 • Hedersmedlemskap

Helårsmedlemskap innebär fullvärdigt medlemskap och omfattar utan inskränkning sällskapets samtliga rättigheter och skyldigheter.

Familjemedlemskap kan erhållas av familjemedlem (man, hustru, sambo och barn under 20 år), till Helårsmedlem i klubben. Familjemedlem som fyllt 18 år har rösträtt och är valbar.

Hedersmedlemskap utses av årsmötet efter förslag från styrelsen eller till styrelsen inkommet förslag från enskild medlem. Hedersmedlem kan endast den medlem bli som under lång tid aktivt främjat Sällskapets ändamål. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4. Avgifter

Avgifter till sällskapet fastställs av årsmöte eller extra medlemsmöte och skall vara betalda senast angiven förfallodag. Avgifterna består dels av medlemsavgift, dels av brygg- och slipavgifter. Sällskapet kan också ta ut olika service- och försummelseavgifter.

§ 5. Rättigheter

Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning samt delta i sällskapets verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av sällskapet disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Dessa platser tilldelas av styrelsen.

§ 6. Skyldigheter

Medlem har genom inträdet förbundit sig att följa sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar Sällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad och registrerad i medlemsregistret.

Medlem som inte vill nyttja tilldelad plats inom Sällskapets anläggningar för kommande säsong är skyldig att skriftligen anmäla detta till styrelsen innan ordinarie årsmöte. Utebliven anmälan medför full debitering för kommande säsong.

§ 7. Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen innan ordinarie årsmöte. Utebliven anmälan medför full debitering för kommande säsong.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur Sällskapet.

§ 8. Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur Sällskapet om medlem

 • motverkar Sällskapets syften
 • skadar Sällskapets intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom Sällskapet att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund (SMBF) inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit Sällskapet till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 9. Sällskapets sammanträden

Sällskapets högsta beslutande instans är årsmötet. Årsmötet hålls på våren. Kallelse till årsmöte med dagordning och inkomna motioner skall tillgängliggöras samtliga medlemmar skriftligen senast två veckor innan mötet.

Av medlem väckt förslag (motion) som inkommit till styrelsen senast den 1:a februari skall tas upp på årsmötets dagordning.

Övriga frågor tas upp till beslut om ¾ av de närvarande på årsmötet därtill samtycker.

§ 10. Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte utlyses av styrelsen när så erfordras eller minst

1/10 av Sällskapets Helårsmedlemmar eller revisorer begär det, med angivande av det eller de ärenden som skall behandlas. Kallelse till extra medlemsmöte med dagordning skall tillgängliggöras samtliga medlemmar skriftligen senast två veckor innan mötet.

§ 11. Röstförfarande och stadgeändringar

Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Endast medlem som vid tiden för årsmötet eller extra medlemsmöte erlagt förfallna avgifter äger rösträtt och är valbar till funktionärsposter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ger mötets ordförande utslagsröst. Vid val skall dock lotten avgöra. För förändring av Sällskapets stadgar krävs dock 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 12. Årsmötesärenden

Årsmöte och extra medlemsmöte öppnas av styrelsens ordförande varefter de närvarande väljer ordförande för mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd
 2. Val av mötessekreterare och två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna året
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av arvoden
 7. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 8. Val av styrelseordförande, sekreterare, kassör, övriga styrelseledamöter, revisorer, firmatecknare, valberedning och övriga funktionärer samt förste och andre suppleant
 9. Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till allmänt sammanträde för avgörande eller motion som inkommit I stadgeenlig ordning från medlem
 10. Övriga frågor

§ 13. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst 4 övriga medlemmar, samt suppleanter.

Av ledamöterna väljs en till vice ordförande, en till klubbmästare. Ordförande, styrelseledamot och suppleant väljes normalt för två år. Därvid iakttages att högst hälften av antalet ledamöter avgår samtidigt – ordförande, sekreterare första året, vice ordförande och kassör andra året.

Avgår ledamot av styrelsen innan dennes mandattid utgått inträder suppleanterna i tur och som ordinarie ledamöter.

Styrelsesammanträde hålles minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden. Därutöver sammanträder styrelsen på kallelse av ordföranden då ordföranden så anser nödvändigt eller då minst två ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter varav en är ordförande eller vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen:

att  verkställa av årsmötet eller extra medlemsmötet fattade beslut

att  fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig

att  representera sällskapet

att  bereda ärenden till årsmötet och extra medlemsmöte

att  förvalta Sällskapets egendom och medel

att  tillsätta kommittéer och arbetsgrupper

att  utfärda Sällskapets ordningsföreskrifter

att  dokumentera de beslut som styrelsen fattar

att  definiera funktionärsroller

Övriga funktionärer väljs för en tid av två år.

§ 14. Valberedning

består av sammankallande och minst en övrig ledamot valda på årsmötet. Valberedning bör senast med kallelsen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 15. Sällskapets tecknande

Sällskapet tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassör, två i förening.

§ 16. Revisorerna

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning väljs vid årsmötet, två revisorer som väljs för en tid av två år växelvis, samt en suppleant som väljs för en tid av ett år.

Det åligger revisorerna att noggrant följa Sällskapets verksamhet samt granska protokoll och räkenskaper.

Revisorerna har skyldighet att minst en gång om året uppräkna den kontanta kassan, kontrollera postgiro och bankräkningar, värde- och lånehandlingar, avräkningar, material, samt att alla utgifter är vederbörligen verifierade och attesterade.

Efter avslutad revision skall till nästkommande årsmöte överlämnas revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstyrkas.

§ 17. Räkenskaper

Sällskapets räkenskaper avslutas per den 31:a december och skall vara tillgängliga för slutgranskning senast den 31:a januari.

§ 18. Överskott

Eventuellt uppkommet överskott får endast användas till direkt befrämjande av Sällskapets ändamål.

§ 19. Upplösning

För upplösning av Sällskapet erfordras enhälligt beslut av två medlemsmöten varav på det senare minst hälften av antalet Helårsmedlemmar skall vara närvarande. Vid Sällskapets upplösning skall eventuella tillgångar avsättas eller överlämnas till fond för Sjöräddningssällskapet (SSRS).

Extra medlemsmöte 2019 - Jocke vid grillen - TSS Båtklubb
Extra medlemsmöte 2019 – Jocke vid grillen