Om TSS

Bryggan vid Piparholmen utanför Trosa - TSS båtklubb
Bryggan vid Piparholmen utanför Trosa i Saltsjön

Historien om båtklubben Tullinge Segel Sällskap

En kortfattad sammanfattning över händelser i Tullinge Segel Sällskap sedan bildandet den 7:e november 1948. Tullinge är relativt nytt som ett expanderande samhälle men har en lång tradition att falla tillbaka på. Tullingesjön fick sin första förbindelse med Mälaren stadfäst redan den 23:e juni 1763. Den första kanal­förbindelsen blev klar under den första delen av 1800-talet. Den nuvarande kanalen till Albysjön har sedan den blev klar 1901 haft en avgörande betydelse för båtlivet. En stor del av Stockholm är byggd med hjälp av sand och grus som fraktades från rullstensåsen vid sjöns södra del med hjälp av sandpråmarna. Redan under 1920-talet anlades av båtentusiaster den första slipen belägen vid det nuvarande området. De aktiva båtägarna på den tiden var de som senare kom att bilda TSS.

Under alla krigsåren var båtlivet ytterst begränsat och då bara med segelbåtar in till Mälaren. För motorbåtar fanns överhuvudtaget inget bränsle tillgängligt. Efter kriget återstod endast Bertil Berggren och Gabriel Smedman av entusiasterna. Intresset för båtar växte snart upp igen. 1946 tog Bertil initiativ till en rekonstruktion av slipkonsortiet. Ragnar Lindh, Gustav Söderlund hörde för sig hos Smedman och Berggren om att få köpa in sig I den enkla slipen. Denna var då en befintlig slipanläggning med ett handdrivet spel. Härvid bildades “Föreningen Slipen” och eftersom fler och fler visade intresse föreslogs på Gustav’s initiativ att bilda en båtklubb -Tullinge Segel Sällskap.

Vid Tullinge Fastighetsägare Förenings (TFF) ordinarie höststämma den 29/10 1948 behandlades en begäran från båtägare att få bygga ut bryggan vid “maden”. Pontus Eriksson, som dessutom var medlem i kommun­fullmäktige, önskade förhala alla tankar på detta eftersom hans ståndpunkt var att avvakta tills kommunen kontrollerade all mark vid sjön. Pontus Eriksson vände sig direkt till John Johannesson med en uppmaning om att delta i denna förhalningstaktik. Då detta var ett direkt svek mot alla kamrater bad John Johannesson Pontus Erikssson att “omsorgsfullt draga åt h-e”. Den 7/11 1948 var TSS ett faktum.

Södra bryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Södra bryggan i Tullingesjön

Stadgar antogs vid en slutgiltigt konstituerande stämma den 21 januari 1949 då 17 av 34 medlemmar var närvarande. Underhandlingar med civilingenjör Sven Hiärne, Tullinge Gård, ledde till ett arrendeavtal om mark-och vattenområde för bryggor fram till 1999 utan kostnad för TSS.

Sedemera fick vi även hängavtal för bryggan vid Källvägen med AB Hem på Landet. Botkyrka Kommun har idag äganderätten till marken. Samtliga våra rättigheter är skyddade genom inteckning. Vid ett möte den 18:e november 1948 väcktes förslaget att samtalsordet vuxna emellan skulle vara “Du”, detta bifölls. Det var långt innan den Du-reform som kom på sextiotalet och visar hur TSS redan från början var före sin tid. För de som var med då minns hur komplicerat det var detta med “titlar” och hur man skulle tilltala varandra.

1948-1949 byggde TSS sin första brygga för 14 båtar vid Båtstigen (södra bryggan). Den har sedan byggts ut två gånger och har nu plats för 25 båtar. 1953 byggdes slipen om med bland annat ny räls i sjön. 1956 byggdes ytterligare en brygga med plats för 25 båtar vid Källvägen (norra bryggan). Slipbryggan (först en provisorisk landgång), byggdes om helt 1969 samt försågs med lyse och motorlyft.

På grund av kommunens arbete med avloppsnätet tvingades vi 1958 flytta längre söderut på Maden. Den ursprungliga slipen låg där parkerings­platsen finns idag. En första milstolpe i utvecklingen kom 1960 när ett el-motor drivet spel anskaffades.

Fram till 1963 låg alla båtar under presenningar men då byggdes det första permanenta båtskjulet med plats för 25 båtar. För alla som passerar Södertälje på väg ut mot saltsjön, ni har inte navigerat fel och befinner er I Tullingesjön igen ! Skjulen ni ser där är påfallande lika våra. Ritningarna till skjulen fick vi genom välvilligt tillmötesgående av Södertälje Båtklubb.

Bryggan i Vårby (Huddinge) i Mälaren - TSS båtklubb
Bryggan i Vårby (Huddinge) i Mälaren

Utbyggnaden av skjulen fortsatte och 1974 hade sammanlagt 67 båtar fått en skyddad plats under tak. Avståndet mellan skjulen fastställdes av den de längsta båten. Dessutom reglerar gällande brandskyddsbestämmelser avstånden mellan båt & skjul. Klubbhuset stod ursprungligen i Huddinge men flyttades till slipen i början av 60-talet. En viktig del i vårt arbete har alltid varit vårt samarbete med kommunen.

För alla skjul finns byggnadslov och hela vårt slipområde finns med i gällande stadsplan. Hela området inklusive föreskriven parkeringsplats är utfyllt på TSS egen bekostnad. Även på andra områden har TSS varit föregångare. Den södra bryggan var först I Sverige med ett automatiskt tjuvlarm 1967. Genom en vattendom 1953, slutgiltigt fastställd i HD 1955 fick TSS dispositionsrätt till ett antal bryggplatser i Vårby (Fittja) sedan vägförvaltningen fått rätt att avlysa farleden för båtar högre än 6 meter. Orsaken var byggandet av den nya motorvägen Riksettan, sedemera E4.

År 1970 byggdes två flytbryggor om vardera 22 båtplatser vid uthamn, belägen i Hållsviken i Sörmlands skärgård. De ursprungliga flytbryggorna ersattes 2002 med nya och har nu sammanlagt 55 platser. Vattenrätt och parkeringsplats arrenderas av Holmens Bruk i Norrköping. Arrendet 1970 var 5.000 kronor. Resultatet blev mycket lyckat och alltsedan dess har denna vår uthamn varit till stor glädje för alla som snabbt vill ut till skärgården. I vårt arrende med Holmens Bruk finns specificerade villkor i fråga om ordning som måste uppfyllas. Av denna anledning måste alla som utnyttjar denna hamn fylla i en ansvarsförbindelse där villkoren finns angivna för vårt arrende.

S:t Botvids Scoutkår’s sjöverksamhet och TSS har haft ett gott samarbete sedan 1959. Många av dessa scouter har senare påträffats i TSS styrelse och som aktiva medlemmar.

Norra bryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Norra bryggan i Tullingesjön

Under årens lopp har både kappsegling och precisionsnavigering haft en stor framgång inom klubben. Som ett kuriosum kan nämnas att Sven Johansson blev den förste i klubben med en plastbåt. Året var 1968. En arbetsbesparande nyhet TSS var först med 1989 var “slamkryparen”. Alla som var med innan denna nyhet minns vilket tungt arbete det var höst och vår med “slodorna” när båtarna skulle i och ur Tullingesjön. Vi är tacksamma för att allt arbete inte föranledde någon olycka mer än kanske värkande ryggar och händer.

Finansiering av anläggningar har skett genom banklån, vilka TSS’s styrelse har gått i borgen för och medlemmars förskottsinbetalningar.

Till Hedersmedlemmar har TSS utsett: 1952, Sven Hiärne, Bertil Bergren 1959, Stig Smedman 1967, Ragnar Lindh, Lars Kärrström 1971, Gustav Söderlund 1974, Vilhelm Eriksson 1988, Åke Nordh 1989, Birger Sjöberg 2004, Benny Eriksson 2013, Richard Olsson, Anna-Greta Kärrström och Lars Söderlund 2021.

Ständig medlem* i TSS (fortvarande medlemsskap): 1948, Rolf Persson 1952, Lars Kärrström, Åke Nordh 1962, Anna-Greta Kärrström 1991, Gunnar Lindh.

Ett viktigt nav, som TSS kretsat kring under många år, är Anna-Greta Kärrström. Anna-Greta har fungerat som kassör och som “allt-i-allo” med fullständig kontroll på allt som rört TSS.

Medlem i TSS kan den bli som bor I Botkyrka kommun eller på annat sätt har fast anknytning till kommunen, ex. sommarstuga. Slipområdet utgör en begränsning för antalet medlemmar i TSS.

Allt arbete inom TSS sker på frivillig bas. Under alla år sedan bildandet har medlemmarna lagt ned ett otroligt stort arbete vilket lett fram till vad TSS är i dag. Inget var omöjligt att genomföra.

Detta att alla ställer upp och bidrar med sitt eget arbete är något som har funnits och alltid kommer att finnas vilket också innebär att “TSS klarar allt”.

Sammanställt av Bo Endre med hjälp av: Lasse Kärrström Protokollsbok no 1, våren 1948-7/1 1949 Skrift inför 25-år festen 10/3 1973

Varvsområdet och Slipenbryggan i Tullingesjön - TSS båtklubb
Varvsområdet och Slipenbryggan i Tullingesjön

 

Läs mer: Båtklubben TSS på Facebook

Läs mer: Vårby-bryggan i Mälaren vid Slagsta och Huddinge Båtklubb

Läs mer: Norra bryggan i Tullingesjön

Läs mer: Södra bryggan i Tullingesjön

Läs mer: Slipen-bryggan i Tullingesjön

Läs mer: Piparholmen utanför Trosa i Saltsjön