Kallelse extra medlemsmöte 12 nov 2012

Kallelse till extra medlemsmöte måndag den 12 november 2012

Lokal: Tullinge Sportklubb Brantbrink, (orienteringsstugan)
Tid: 19.00

Ärenden:
1. Öppnande av mötet
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Genomgång om alternativa säkerhetslösningar på slipen
5. Beslut angående styrelsens förslag enligt nedan
6. Mötets avslutande

Se mer information under Medlemssidor (kräver inloggning).